https://nhandan.vn/chuyen-kien-nghi-cua-cong-ty-luat-tnhh-pvs-den-thu-truong-co-quan-canh-sat-dieu-tra-cong-an-tinh-kien-giang-de-xem-xet-giai-quyet-post721160.html